Cardio Plein Air Rimouski

Pourquoi nous ont-ils choisis?